MoIug4 is a novel secreted effector promoting rice blast by counteracting host OsAHL1‐regulated ethylene gene transcription

Liu, Xinyu; Gao, Yixin; Guo, Ziqian; Wang, Nian; Wegner, Alex; Wang, Jintao; Zou, Xi; Hu, Jiexiong; Liu, Muxing; Zhang, Haifeng; Zheng, Xiaobo; Wang, Ping; Schaffrath, Ulrich; Zhang, Zhengguang (Corresponding author)

Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell (2022)
Fachzeitschriftenartikel

In: The new phytologist
Band: 235
Heft: 3
Seite(n)/Artikel-Nr.: 1163-1178

Identifikationsnummern