Biodegradation and up-cycling of polyurethanes: Progress, challenges, and prospects

Liu, Jiawei; He, Jie; Xue, Rui; Xu, Bin; Qian, Xiujuan; Xin, Fengxue; Blank, Lars M.; Zhou, Jie (Corresponding author); Wei, Ren (Corresponding author); Dong, Weiliang (Corresponding author); Jiang, Min

Amsterdam : Elsevier Science Publ. (2021)
Journal Article

In: Biotechnology advances
Volume: 48
Page(s)/Article-Nr.: 107730

Identifier