Technologies and perspectives for achieving carbon neutrality

Wang, Fang (Corresponding author); Harindintwali, Jean Damascene; Yuan, Zhizhang; Wang, Min; Wang, Faming; Li, Sheng; Yin, Zhigang; Huang, Lei; Fu, Yuhao; Li, Lei; Chang, Scott X.; Zhang, Linjuan; Rinklebe, Jörg; Yuan, Zuoqiang; Zhu, Qinggong; Xiang, Leilei; Tsang, Daniel C. W.; Xu, Liang; Jiang, Xin; Wei, Ning; Kästner, Matthias; Zou, Yang; Ok, Yong Sik; Shen, Jianlin; Liu, Jihua; Peng, Dailiang; Zhang, Wei; Barceló, Damià; Zhou, Yongjin; Bai, Zhaohai; Li, Boqiang; Zhang, Bin; Wei, Ke; Cao, Hujun; Tan, Zhiliang; Zhao, Liu-bin; He, Xiao; Zheng, Jinxing; Bolan, Nanthi; Liu, Xiaohong; Huang, Changping; Dietmann, Sabine; Luo, Ming; Sun, Nannan; Gong, Jirui; Gong, Yulie; Brahushi, Ferdi; Zhang, Tangtang; Xiao, Cunde; Li, Xianfeng; Chen, Wenfu; Jiao, Nianzhi (Corresponding author); Lehmann, Johannes; Zhu, Yong-Guan (Corresponding author); Jin, Hongguang (Corresponding author); Schäffer, Andreas; Tiedje, James M. (Corresponding author); Chen, Jing M. (Corresponding author)

Cambridge, MA : Cell Press (2021)
Journal Article

In: The Innovation
Volume: 2
Issue: 4
Page(s)/Article-Nr.: 100180

Institutions

  • Department of Biology [160000]
  • Chair of Environmental Biology and Chemodynamics [162710]