MoIug4 is a novel secreted effector promoting rice blast by counteracting host OsAHL1‐regulated ethylene gene transcription

Liu, Xinyu; Gao, Yixin; Guo, Ziqian; Wang, Nian; Wegner, Alex; Wang, Jintao; Zou, Xi; Hu, Jiexiong; Liu, Muxing; Zhang, Haifeng; Zheng, Xiaobo; Wang, Ping; Schaffrath, Ulrich; Zhang, Zhengguang (Corresponding author)

Oxford [u.a.] : Wiley-Blackwell (2022)
Journal Article

In: The new phytologist
Volume: 235
Issue: 3
Page(s)/Article-Nr.: 1163-1178

Institutions

  • Department of Biology [160000]
  • Department of Molecular Plant Physiology [161510]

Identifier