Self-Sufficient In Vitro Multi-Enzyme Cascade for Efficient Synthesis of Danshensu from l-DOPA

Han, Ruizhi; Gao, Ke; Jiang, Yulin; Zhou, Jieyu; Xu, Guochao; Dong, Jinjun; Schwaneberg, Ulrich; Ji, Yu (Corresponding author); Ni, Ye (Corresponding author)

Washington, DC : ACS (2023)
Journal Article

In: ACS synthetic biology
Volume: 12
Issue: 1
Page(s)/Article-Nr.: 277-286

Institutions

  • Department of Biology [160000]
  • Chair of Biotechnology [162610]

Identifier